1. Introduktion

InnoCon Medical har brug for at opsamle og behandle visse personoplysninger.

Dette kan inkludere personoplysninger på ansatte, testpersoner og andre personer, virksomheden har et forhold til, eller evt. har brug for at kontakte.

Generelt behandler InnoCon Medical kun personoplysninger til bestemte formål og ud fra legitime interesser. InnoCon Medical behandler desuden kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og personoplysningerne slettes, når de ikke længere er nødvendige.

Denne politik beskriver hvordan InnoCon Medical:

 • Overholder Persondataforordningen og følger god praksis
 • Beskytter rettigheder for ansatte, testpersoner og andre partnere
 • Er åbne omkring hvordan virksomheden opbevarer og behandler personoplysninger
 • Beskytter personoplysninger imod risiko for brud på persondatasikkerheden

2. Kontaktinformation på dataansvarlig

InnoCon Medical er dataansvarlig og dermed ansvarlig for, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med forordningen.

Kontakt information:

Adresse: Lyngvej 1, 9000 Aalborg
CVR: 38635794
Telefon: +45 4051 7712
E-mail: contact@innoconmedical.dk
Hjemmeside: www.innoconmedical.com
Kontaktperson: Dianna Mærsk Knudsen

3. Formål med databehandling

InnoCon Medical behandler personoplysninger til bestemte formål, når legitime interesser er til stede.

Legitime interesser hos InnoCon Medical:

 • Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt (ansættelseskontrakt), Artikel 6, 1(b)
 • Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse (ansatte, testpersoner), Artikel 6, 1(c)
 • Den registrerede har givet samtykke til behandling (testpersoner), Artikel 6, 1(a)

Formål med behandling:

 1. Ansatte:
  • a. Administration af ansættelse
  • b. Opfyldelses af lov (arbejdsgiverforpligtelser)
  • c. Promovering af virksomheden på webside
 2. Testpersoner:
  • a. Administration af studie/test
  • b. Opfyldelse af lov
  • c. Undersøgelse of testresultate
 3. Marketing:
  • a. Promovering af virksomheden på webside og SoMe platforme

4. Kategorier af personoplysninger

InnoCon Medical behandler følgende personoplysninger:

 1. Ansatte:
  • a. Personoplysninger: Data til administration af ansættelse, dette inkluderer:
   • i. CPR nummer, navn, adresse, stilling, ansættelsesforhold, uddannelse, CV
   • ii. Løn, bankdata, lønsedler, skattetakster, pension
   • iii. Sygefravær, forældreoverlov
   • iv. Korrespondance mellem ansatte og leder med særlige specifikke omstændigheder, disciplinære advarsler osv.
  • b. Særlige kategorier af personoplysninger:
   • i. Portrætfotos

  Derudover behandles personoplysninger fra potentielle jobansøgere lejlighedsvist. Oplysninger er begrænset til CV og kontaktinformation på jobansøger.

 2. Testpersoner:
  • a. Personoplysninger: Kontaktinformation, dette inkluderer:
   • i. Navn, adresse, telefon, e-mail
   • ii. Oplysninger krævet for det specifikke studie, f.eks. anatomiske data, fysiologiske signaler, antal og typer af genitale piercinger
  • b. Særlige kategorier af personoplysninger:
   • i. Oplysninger krævet for det specifikke studie, f.eks. helbredsoplysninger og race/etnicitet
 3. Besøgene på webside eller SoMe platforme:
  • a. Se cookie- og privatlivs-politikkerne for websiden og de respektive platforme

5. Videregivelse af personoplysninger

InnoCon Medical videregiver personoplysninger på ansatte til opfyldelse af arbejdsgiverforpligtelser (f.eks. til skattemyndighed). InnoCon Medical videregiver ingen yderligere personoplysninger til tredjemand.

Personoplysninger der opsamles gennem SoMe platforme, opsamles af det respektive SoMe, hvorfor denne platform også har adgang til det opsamlede data. Se privatlivspolitikkerne for disse SoMe platforme.

6. Oprindelse af personoplysninger

Generelt gælder, at personoplysninger, der behandles i InnoCon Medical, stammer fra den registrerede selv.

Til administration af ansatte hentes der dog desuden personoplysninger fra offentlige myndigheder, f.eks. skattemyndighed.

7. Opbevaring og sletning af personoplysninger

Ansatte/jobansøgere:

 • Personoplysninger på jobansøgere slettes senest 2 år efter afslutning af rekrutteringssagen.
 • Personoplysninger på tidligere ansatte slettes 5 år efter afslutning af ansættelsessagen, jf. dansk bogføringslov, dog gemmes følgende data for opfyldelse af krav til dokumentation arkivering for medicinsk udstyr (~ mindst 15 år efter det sidste udstyr er placeret på markedet): navn, stilling, ansættelsesforhold, uddannelse, and CV.

Testpersoner:

 • Personoplysninger på testpersoner er anonymiseret/pseudonymiseret og derfor ikke mulige/svære at spore tilbage til den individuelle testperson. Personoplysninger, der gør det muligt at identificere testpersonen, slettes senest 18 måneder efter afslutning af det projekt, oplysningerne er nødvendige for.

Besøgene på on webside og SoMe platforme:

 • Se cookie- og privatlivspolitikkerne for websiden og de respektive platforme.

8. Samtykke

Når det er muligt, vil InnoCon Medicals behandling af personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. InnoCon Medical indhenter kun samtykke fra registrerede, når det er nødvendigt for at behandle personoplysninger til de formål, som er beskrevet ovenfor, f.eks. testpersoner i studier.

I det tilfælde InnoCon Medical indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte InnoCon Medical.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af InnoCon Medicals behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Registreredes rettigheder

Ifølge lovgivningen har du nogle fundamentale rettigheder som registreret i forhold til InnoCon Medicals behandling af dine personoplysninger:

 1. Ret til at blive informeret, om hvorvidt InnoCon Medical behandler personoplysninger på dig.
 2. Indsigtsret, til de personoplysninger, som InnoCon Medical behandler på dig.
 3. Ret til berigtigelse, hvis de personoplysninger, som InnoCon Medical behandler, er urigtige.
 4. Ret til sletning, af de personoplysninger InnoCon Medical behandler på dig, hvis der ikke længere er legitim interessse for at beholde oplysningerne.
 5. Ret til begrænsning af behandling, hvis rigtigheden af personoplysningerne bestrides eller oplysningerne ikke længere er nødvendige for behandlingen, eller behandlingen er ulovlig eller du har gjort indsigelse mod behandlingen.
 6. Ret til dataportabilitet, så dine personoplysninger kan transmitteres i et struktureret, almindelig anvendt format til en anden databehandler.
 7. Ret til indsigelse, mod InnoCon Medicals behandling af personoplysninger, der omhandler dig.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod InnoCon Medicals behandling af personoplysninger, der omhandler dig, ved at kontakte InnoCon Medical på kontaktoplysningerne ovenfor.

Hvis du kontakter InnoCon Medical med en anmodning, om f.eks. at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger InnoCon Medical, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

10. Klagemyndighed

Du har ret til at indgive en klage til myndigheden for databeskyttelse, hvis du er utilfreds med den måde, InnoCon Medical behandler dine personoplysninger på. I Danmark er den relevante myndighed Datatilsynet (datatilsynet.dk).

11. Revidering af Privatlivspolitik

InnoCon Medical forbeholder sig retten til at revidere denne Privatlivspolitik.

Seneste opdatering til Privatlivspolitikken: 2022-04-20.